THERMO SCAN 2003 V3.0 CS

THERMO SCAN 2003 v 3.0 CS je sistem za kontinualno merenje, zaštitu, nadzor i registraciju temperature namenjen velikim hidro agregatima.
Osnovne funkcije sistema su:
Kontinualno merenje temperature, signalizacija, nadzor i termička zaštita na 12 (dvanaest) potpuno nezavisnih procesorskih termičkih zaštita.

  • Merenje nadzor i termička zaštita na 24 (dvadesetčetiri) relejno ultipleksiranih kanala sa Pt 100 sondama u zadatom vremenu očitavanja.
  • Vizuelno i relejno alarmiranje pri odstupanju temperature od zadatih vrednosti na osnovu dve podešene granice po svakom kanalu.
  • Komunikacija između 12 (dvanaest) nezavisnih pretvarača i centralne jedinice.
  • Komunikacija centralne jedinice i nadzornog sistema.
  • Arhiviranje merenih vrednosti na nadzornom sistemu.
  • Periodično štampanje izveštaja o merenju.
  • Merenje miliamperskih veličina na 16 miliamperskih kanala.